กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชรินรัตน์ ชัยสุภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรัญญา ธรรมราช
ครู คศ.2