หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปฐมวัย
             เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นอนุบาลปีที่ 3
             ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
 
ระดับประถมศึกษา
             เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 6
             ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
             เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
             ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
-------------------------------------------