กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศธร มงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวภัทราพร แย้มวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3