กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกมลทิพย์ คำสัตย์
พนักงานราชการ

นายพงศธร มงคล
ครูผู้ช่วย