กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงศธร มงคล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5