กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศธร มงคล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5