กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกมลทิพย์ คำสัตย์
พนักงานราชการ

นายพงศธร มงคล
ครูผู้ช่วย