วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ  ต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  โดยเน้นความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทย  มีวินัยในตนเอง  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีสุขภาพที่สมบูรณ์  รักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานแห่งเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญาไทย  วัฒนธรรมไทยและสังคมประชาธิปไตย
ปรัชญา
ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  :  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก