คณะผู้บริหาร

นายวินัย กันอ่วม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา