กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรรยา พาขุนทด
ครู คศ.2