กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางจรรยา พาขุนทด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางธัญญา อินทรโชติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1