กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรรยา พาขุนทด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางธัญญา อินทรโชติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2