พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑.ปรับปรุงและจัดทำสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน  ให้เป็นแหล่งการจัดการเรียนการสอน  ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด
๒.จัดการเรียนรู้ที่ให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติ โดยใช้แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีและสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๓.จัดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่  และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  ตลอดจนภูมิปัญญาไทย
๔.จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ  และการรักษาสิ่งแวดล้อม
๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน
๖.จัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
๗.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  การตรวจสุขภาพ  กิจกรรมทันตสุขภาพ  กิจกรรมอาหารกลางวัน และกิจกรรมกีฬาตามความสนใจ
๘.จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษา  จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
๙.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา
๑๐.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนเกี่ยวกับมารยาท  ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย  โดยครูปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน
๑๑.ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษาตามโอกาสเหมาะสม
๑๒.พัฒนาปรับปรุงระบบงานธุรการ  การเงิน  การพัสดุ  ให้มีสภาพคล่องแก่การใช้งานและดำเนินงานอื่น ๆ
๑๓.ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความสามารถในเรื่องของการจัดการเรียนรู้  และงาน
ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
๑๔.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษา  ให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๑๕.จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๖.จัดกิจกรรมกับชุมชน  เพื่อระดมทรัพยากร  จัดเป็นวัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยี  เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

เป้าหมาย
นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาจากโรงเรียนด้วยความเสมอภาค  เกิดการพัฒนาตามศักยภาพ  เกิดทักษะพื้นฐาน  เกิดการเรียนรู้  เกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  มีคุณธรรม จริยธรรม  ดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันบนพื้นฐานแห่งเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข