กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1