กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางนิตยา ศิริคชพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางวรัญญา ธรรมราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6