กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางนิตยา ศิริคชพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางชรินรัตน์ ชัยสุภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางวรัญญา ธรรมราช
ครู คศ.2