กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายเอกสิทธิ์ พุกพัก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1