กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3