กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู
ครู คศ.2