ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดปากพระ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๗  หมู่ที่ ๑  ตำบลปากพระ  อำเภอเมือง     จังหวัดสุโขทัย   โดยครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดคงคามาลัยเป็นที่เรียน  โดยมีนายเวทย์  มณีนิล  ศึกษาธิการอำเภอเมืองสุโขทัย มาทำการเปิดโรงเรียน  มีนายยุทธ์  ศิลป์  เป็นครูใหญ่  และมีนายหวล  บำรุง เป็นครูน้อย  เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  และได้ขยายขึ้นปีละชั้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๙  ทางโรงเรียนได้เสนอขออนุญาตใช้ที่สาธารณะเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนจากทางอำเภอเมืองสุโขทัย  โดยได้รับอนุญาตตามที่เสนอขอและให้ดูแลรักษาที่สาธารณะทั้งหมดจำนวน  ๔๐ ไร่  ๒ งานเศษ  และได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑  โดยมี นายสถิต์  ทิพย์ธานี  ซึ่งเป็นครูใหญ่ในขณะนั้นได้เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง  ได้รับความร่วมมือจากประชาชนร่วมบริจาคเงิน  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์สุโขทัยร่วมสมทบก่อสร้าง  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  จัดสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๐๘ องค์การ  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีก  จำนวน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท  จึงได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๒

ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป ๑ ฉ   จำนวน  ๔  ห้องเรียน  เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหม่เป็นการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับการอนุมัติให้ทำการรื้อถอน  เนื่องจากเป็นอาคารเรียนที่ใช้การมานานและมีสภาพเก่าทรุดโทรม

ในปี  พ.ศ.๒๔๓๔  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.  ๒๐๔/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  เป็นเงิน  ๗๗๐,๐๐๐  บาท  และในปีการศึกษา ๒๕๓๗ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มีการจัดการศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต่อมาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน  ๔  ห้องเรียน  ด้วยเงินงบประมาณ  ๑,๖๔๐,๐๐๐  บาท   ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔  ได้รับงบประมาณต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๔  ห้องเรียน  ทำให้อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  มีห้องเรียนจำนวน  ๘  ห้องเรียน

ในปี พ.ศ.๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง  งบประมาณ ๒,๗๙๖,๐๐๐  บาท

ในปี พ.ศ.๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารห้องสมุด ICT ,  บ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (บ้านพักครูเดี่ยว) , สนามกีฬาฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ , ห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ที่/๔๙ , ห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙  และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบอื่นๆ  งบประมาณ ๔,๔๒๐,๐๐๐  บาท

 

            เอกลักษณ์ของโรงเรียน    “เรียนรู้คู่คุณธรรม  ดำรงวัฒนธรรมประเพณี  มีวิถีพอเพียง ”

            อัตลักษณ์ของโรงเรียน    “มารยาทงาม  ตามวิถีไทย”
 
-------------------------------------