กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมยุรา มั่นต่าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายพงศ์เทพ พรมตรุษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวชลธิชา สุทธิวิลัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4