กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมยุรา มั่นต่าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายพงศ์เทพ พรมตรุษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชลธิชา สุทธิวิลัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1