กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพงศ์เทพ พรมตรุษ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวชลธิชา สุทธิวิลัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4