กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมยุรา มั่นต่าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู
ครู คศ.2

นายพงศ์เทพ พรมตรุษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลธิชา สุทธิวิลัย
พนักงานราชการ