กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายแสงเดือน หอมเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3