กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพงศธร มงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4