กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายแสงเดือน หอมเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3