กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายแสงเดือน หอมเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรดิษฐ์ พุ่มชา
ครู คศ.2