กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวยุพาวรรณ หม้อกรอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรดิษฐ์ พุ่มชา
ครู คศ.2