กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวยุพาวรรณ หม้อกรอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5