กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวยุพาวรรณ หม้อกรอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5