บุคลากรทางการศึกษา

นายนิเวศน์ ท้วมทอง
ครูธุรการ

นางสาววัลภา ทองท้วม
ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองพยอม (เรียนรวม)