บุคลากรทางการศึกษา

นายนิเวศน์ ทองท้วม
ครูธุรการ

นางสาววัลภา ทองท้วม
ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองพยอม (เรียนรวม)