คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางวศินี ประเจิดสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวเปรมฤดี มิ่งกลิ่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1