คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางวศินี
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางปาจรีย์ ทรัพย์รำลึก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1