ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 2,228,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 2,796,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 204/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 770,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 891,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดปัญญากิจโกศล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : เงินบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารรัฐราษฎร์สามัคคี เฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : เงินบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 60,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 111,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 242,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอำนวยการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : เงินบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุด ICT
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 1,108,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 583,200 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 618,300 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 490,700 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 860,200 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2564
งบประมาณ : 2,970,000
เพิ่มเติม..