กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวรัญญา ธรรมราช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6