กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรัญญา ธรรมราช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
ครู คศ.2

นางสาวกมลทิพย์ คำสัตย์
พนักงานราชการ