กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวรัญญา ธรรมราช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6