กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศิริวรรณ แย้มเขนง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางวรัญญา ธรรมราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6