กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวรัญญา ธรรมราช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกมลทิพย์ คำสัตย์
พนักงานราชการ