ภาพกิจกรรม
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศโรงเรียนวัดปากพระ
เรื่อง  การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
------------------
                    ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้ประกาศ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) นั้น  ทั้งนี้ โรงเรียนวัดปากพระ จึงขอประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
     ๑.      โรงเรียนวัดปากพระหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
     ๒.      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติ
     ๓.      คณะครูประจำรายวิชาจัดทำเอกสารใบความรู้และแบบฝึกหัดให้นักเรียนทุกชั้นและรวบรวมส่งให้ครูประจำชั้นเพื่อนำแจกนักเรียน
     ๔.      นักเรียนมารับเอกสารใบความรู้และแบบฝึกหัด ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. โดยผ่านการคัดกรองตามมาตรการโรงเรียนอย่างเคร่งครัดก่อนเข้าโรงเรียน
     ๕.      ในระหว่างหยุดการเรียนตามประกาศนี้ให้คณะครูฯ ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อห้องเรียน โรงอาหาร อาคารเรียนต่างๆ
     ๖.      ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารของโรงเรียน ผ่านช่องทางเว็บไซด์โรงเรียน
www.watpakpra.ac.th  และกลุ่มไลน์ของครูประจำชั้น
                                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                                                                     
                                                                                                        นายพิเชษฐ์  หมอนทอง
                                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,11:16   อ่าน 100 ครั้ง