ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562
     โรงเรียนวัดปากพระ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่  6-8  มกราคม  2563  ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา  กรมรบพิเศษที่ 4  จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อให้ลูกเสือ-ยุวกาชาด ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ  และเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อในไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,13:51   อ่าน 395 ครั้ง