ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3
     เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม  2562  โรงเรียนวัดปากพระ  อ.เมือง จ.สุโขทัย  จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3  เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นักเรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)  อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสุชัญญา ชิวปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  จากนั้นได้เข้าศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชนและนำผลไปพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้งสร้างรูปแบบการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักจากการกำจัดขยะและน้ำเสียที่บำบัดแล้ว  นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป  และเยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  และตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ก่อนเดินทางกลับต่อไป
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2562,09:16   อ่าน 577 ครั้ง